STY:n apurahat

Suomen toksikologiyhdistys ry:n (STY) hallitus pyrkii hoitamaan yhdistyksen varoja siten, että pääoman reaalinen arvo säilyy tai kasvaa. Pääoman tuottoa voidaan hallituksen päätöksellä myöntää apurahoiksi yhdistyksen jäsenille tarkoituksiin, jotka ovat yhdistyksen säännöissä esitettyjen tavoitteiden mukaisia. Apurahojen kerralla jaettavasta lukumäärästä ja suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata apurahojen myöntämiseen liittyvät periaatteet ja varmistaa, että kaikki apurahojen jakoon liittyvät asiat hoidetaan yhtenäisellä tavalla. Muutoksista ohjeeseen päättää yhdistyksen hallitus.

Kenelle apurahat on tarkoitettu?

STY voi myöntää apurahoja jäsenilleen. Hakijan on täytynyt olla STY:n jäsen vähintään vuoden ajan apurahaa haettaessa.

Apurahaa ei myönnetä, jos:

  • hakijalla on maksamattomia STY:n jäsenmaksuja
  • aiemmin myönnetyn apurahan käytöstä ei ole toimitettu raporttia
  • aiemmin myönnettyä, mutta käyttämättä jäänyttä apurahaa ei ole palautettu.

Mihin tarkoitukseen apurahoja voidaan myöntää?

Apurahan käyttötarkoituksen täytyy liittyä toksikologian alaan, tarvittaessa yhdistyksen hallitus ratkaisee asian tapauskohtaisesti. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen, koulutuksiin tai posterin painatuskulujen kattamiseen. Apurahaa ei myönnetä päivärahojen kattamiseen.

Apurahan hakijalta edellytetään tapahtumissa omaa aktiivista panosta (esimerkiksi oma suullinen esitys tai posteri), joka kuvataan hakemuksessa, esimerkiksi liittämällä mukaan hyväksytty abstrakti. Tarvittaessa apuraha voidaan myöntää ennakkoon ehdollisena ja maksaa abstraktin tms. hyväksymisen jälkeen.

Suuruudeltaan apurahat vastaavat matka-apurahaa. Hallitus voi myöntää apurahan myös anottua summaa pienempänä, kattamaan jonkin määrätyn kustannuserän. Tämän vuoksi hakemukseen sisällytetään kuluerittely, jossa on mainittava arvioitujen menojen lisäksi myös muualta haetut tai saadut apurahat.

Perustutkinto-opiskelijoille voidaan myöntää myös pienimuotoisia matkastipendejä STY:n järjestämiin tieteellisiin kokouksiin osallistumiseen Suomessa. Perustutkinto-opiskelijan matkastipendiä varten ei edellytetä omaa esitystä, posteria tai muuta aktiivista panosta kuin tapahtumaan osallistuminen.

Apurahojen hakeminen

Apurahojen haku ei ole jatkuva vaan niitä voi hakea ainoastaan, kun yhdistyksen hallitus on avannut apurahahaun. Tästä ilmoitetaan jäsenille yhdistyksen sähköpostilistan kautta. Hakemukset toimitetaan yhdistyksen hallitukselle kulloisessakin apurahahaussa täsmennettyjen ohjeiden mukaisesti.

Hakemukset käsitellään STY:n hallituksen kokouksessa. Hallituksen jäsenet jääväävät itsensä sellaisten hakemusten käsittelystä, joiden kohdalla heidän voidaan katsoa olevan esteellisiä. (Eli jos hallituksen jäsenellä on sellainen suhde apurahan hakijaan tai haettavan apurahan käyttökohteeseen, että hänen puolueettomuutensa tai objektiivisuutensa asian suhteen vaarantuu). 

Myönnetyt apurahat

Apuraha maksetaan sen myöntämisen jälkeen saajan hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Jos myönnetty apuraha tai perustutkinto-opiskelijan matkastipendi jää kokonaan käyttämättä (esimerkiksi matka ei toteudukaan), apuraha on palautettava STY:lle.

Apurahan saaja sitoutuu toimittamaan STY:n hallitukselle vapaamuotoisen kirjallisen raportin apurahan käytöstä. Raportti on toimitettava kuukauden kuluessa apurahan käytöstä, esimerkiksi tapahtumaan osallistumisesta, ja se voidaan julkaista yhdistyksen Toksikologi-lehdessä.