Mitä on toksikologia?

Nykyaikainen toksikologia on aineiden ja niiden seosten eli kemikaalien ja fyysisten tekijöiden haitallisten terveys ja ympäristövaikutusten tutkimista, tuntemista ja estämistä. Toksikologian osaamista hyödynnetään kemikaalien vaaran ja riskin arvioinnissa, jotta niitä käytettäisiin turvallisesti.

Paracelsuksen (1493-541) mukaan ”Kaikki aineet ovat myrkyllisiä. Ei ole ainetta, joka ei ole myrkky. Oikeansuuruinen annos erottaa lääkkeen myrkystä”. Käyttämällä kemikaaleja oikein vähennetään altistumista niille ja estetään niiden pääsyä ympäristöön ja siten estetään niistä mahdollisesti aiheutuvia haittoja.

Toksikologian soveltamisala on laaja ja toksikologista osaamista tarvitaan yhteiskunnan monissa toiminnoissa, koska yhteiskunnassa käytetään monenlaisia kemikaaleja kuten lääkkeitä parantamaan potilaita, lisäaineita elintarvikkeissa, torjunta-aineita kohentamaan satoja, biosidejä estämään tuholaisten kasvua kuluttajatuotteissa, kemikaaleja raaka-aineina kemianteollisuudessa ja tuotteiden valmistamisessa. Lisäksi meidän on tunnettava kemiallisten vaaratekijöiden kulkeutumista, niille altistumista ja vaikutusmekanismeja  kaivosteollisuudessa ja muualla työelämässä, jätteissä ja ilman saasteissa. Kaikissa näissä tilanteissa kemikaaleista joudutaan tekemään toksikologista riskinarviointia ja varmistamaan niiden turvallinen käyttö.

Toksikologisessa riskinarvioinnissa (riskianalyysissa) ja siihen liittyvässä tiedottamissa ja päätöksenteossa tarvitaan monenlaista osaamista ja tietojen kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Niinpä toksikologin on ymmärrettävä sekä ihmisen että eläinten anatomiaa ja fysiologiaa, kemiaa, biokemiaa, farmakologiaa, genetiikkaa, biologiaa, yhteiskuntatieteitä sekä kyettävä työskentelemään näiden alojen asiantuntijoiden kanssa, jotta kokonaisvaltainen käsitys kemikaalien riskeistä voitaisiin muodostaa. Erittäin tärkeää on myös kyetä kertomaan niistä ymmärrettävästi ja selkeästi.

Toksikologia jaotellaan eri tavoin kuten hallinnolliseen, mekanistiseen tai kuvailevaan toksikologiaan. Toisaalta on ekotoksikologiaa, ympäristötoksikologiaa, oikeustoksikologiaan kliinistä toksikologiaa, työtoksikologiaa. Kaikilla niillä on yhteinen päämäärä tehdä aineista koostuvasta maailmasta turvallisempi paikka elää.

Kuva: Tukes kuvapankki